Home इयत्ता 10 वी. मराठी कुमारभारती भाषाभ्यास | कर्मधारय समास

इयत्ता 10 वी. मराठी कुमारभारती भाषाभ्यास | कर्मधारय समास

 💥कर्मधारय समास 💥
कर्मधारय समास हा तत्पुरुष समासाचा उपप्रकार आहे.
⭐ज्या तत्पुरुष समासातील दोन्ही पदे एकाच विभक्तीत म्हणजे प्रथमा विभक्तीत असतात तेव्हा त्यास ‘कर्मधारय समास’ असे म्हणतात.
उदा. महादेव (महान असा देव) घनश्याम (घनासारखा श्याम)

यातील पहिले पद विशेषण असून दुसरे पद नाम असते. यांतील दोन्ही पदांतील संबंध विशेषण-विशेष्य किंवा उपमान-उपमेय अशा स्वरूपाचा असतो.
उदा. रक्तचंदन (रक्तासारखे चंदन), मुखकमल (मुख हेच कमल)

💥समास मुख्य पेजवर जा 💥


आमचा  Whats App व Telegram Group ग्रुप जॉईन करा आणि शैक्षणिक व इतर  नवीन माहिती लवकर प्राप्त करा.

️▶️️▶️️▶️⚫⚫धन्यवाद⚫⚫◀️◀️◀️