Home एम.एस. बोर्ड वर्ग Update 27 jun 2022 | पुनर्रचित सेतू अभ्यास 2022-23 | दिवस निहाय...

Update 27 jun 2022 | पुनर्रचित सेतू अभ्यास 2022-23 | दिवस निहाय सेतू अभ्यासक्रम PDF  | 30 दिवसाच्या दिवसनिहाय व इयत्तानिहाय PDF

0

पुनर्रचित सेतू अभ्यास 2022-23 ची शालेय स्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत..


पुनर्रचित सेतू अभ्यास हा ३० दिवसांचा (शालेय कामकाजाचे दिवस) असून यामध्ये दिवसनिहाय कृतीपत्रिका (worksheets) देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच दिवस निहाय प्रत्येक इयत्तेचे सर्व विषय एकत्रित करून विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक दिवसाची pdf तयार करून खाली दिलेल्या आहे. विद्यार्थ्यांचा ज्या त्या दिवसाचा अभ्यास यामुळे सहज सोपा होण्यास मदत होईल.


पुनर्रचित सेतू अभ्यासाचा कालावधी

Bridge Course day wise  

दिवस निहाय सेतू अभ्यासक्रम PDF (Reconstructed Bridge Course day wise PDF ) Download 

इयत्ता : दुसरी
दिवस  मराठी, इंग्रजी, गणित,परिसर अभ्यास,सा.शास्त्रे 
दिवस १ ला २० जून  Download 
दिवस २ रा २१ जून  Download  
दिवस ३ रा २२ जून   Download  
दिवस ४ था २३ जून   Download  
दिवस ५ वा २४ जून  Download 
दिवस ६ वा २५ जून  Download 
दिवस ७ वा  २७ जून  Download 
दिवस ८ वा  २८ जून  Wait  
दिवस ९ वा  २९ जून  Wait  
दिवस १० वा  ३० जून  Wait  
दिवस ११ वा ०१ जुलै   Wait  
दिवस १२ वा ०२ जुलै  Wait  
दिवस १३ वा ०४ जुलै  Wait  
दिवस १४ वा ०५ जुलै  Wait  
दिवस १५ वा ०६ जुलै   Wait  
दिवस १६ वा ०७ जुलै   Wait  
दिवस १७ वा ०८ जुलै   Wait  
दिवस १८ वा ०९ जुलै   Wait  

 

इयत्ता : तिसरी 
दिवस  मराठी, इंग्रजी, गणित,परिसर अभ्यास,सा.शास्त्रे 
दिवस  १ ला  २० जून  Download 
दिवस  २ रा २१ जून    Download   
दिवस  ३ रा  २२ जून    Download   
दिवस  ४ था  २३ जून   Download  
दिवस  ५ वा   २४ जून  Download 
दिवस  ६  वा  २५ जून  Download 
दिवस ७ वा  २७ जून  Download 
दिवस ८ वा  २८ जून  Wait  
दिवस ९ वा  २९ जून  Wait  
दिवस १० वा  ३० जून  Wait  
दिवस ११ वा ०१ जुलै   Wait  
दिवस १२ वा ०२ जुलै  Wait  
दिवस १३ वा ०४ जुलै  Wait  
दिवस १४ वा ०५ जुलै  Wait  
दिवस १५ वा ०६ जुलै   Wait  
दिवस १६ वा ०७ जुलै   Wait  
दिवस १७ वा ०८ जुलै   Wait  
दिवस १८ वा ०९ जुलै   Wait  

 


इयत्ता : चौथी 
दिवस  मराठी, इंग्रजी, गणित,परिसर अभ्यास,सा.शास्त्रे 
दिवस  १ ला  २० जून  Download 
दिवस  २ रा २१ जून   Download   
दिवस  ३ रा  २२ जून    Download   
दिवस  ४ था  २३ जून   Download  
दिवस  ५ वा   २४ जून  Download 
दिवस  ६  वा  २५ जून  Download 
दिवस ७ वा  २७ जून  Download 
दिवस ८ वा  २८ जून  Wait  
दिवस ९ वा  २९ जून  Wait  
दिवस १० वा  ३० जून  Wait  
दिवस ११ वा ०१ जुलै   Wait  
दिवस १२ वा ०२ जुलै  Wait  
दिवस १३ वा ०४ जुलै  Wait  
दिवस १४ वा ०५ जुलै  Wait  
दिवस १५ वा ०६ जुलै   Wait  
दिवस १६ वा ०७ जुलै   Wait  
दिवस १७ वा ०८ जुलै   Wait  
दिवस १८ वा ०९ जुलै   Wait  

 

#e1f3f5                          #94ffa9


इयत्ता : पाचवी
दिवस  मराठी, इंग्रजी, गणित,परिसर अभ्यास,सा.शास्त्रे 
दिवस १ ला २० जून  Download 
दिवस २ रा २१ जून   Download   
दिवस ३ रा २२ जून   Download   
दिवस ४ था २३ जून   Download  
दिवस ५ वा २४ जून  Download 
दिवस ६ वा २५ जून  Download 
दिवस ७ वा  २७ जून  Download 
दिवस ८ वा  २८ जून  Wait  
दिवस ९ वा  २९ जून  Wait  
दिवस १० वा  ३० जून  Wait  
दिवस ११ वा ०१ जुलै   Wait  
दिवस १२ वा ०२ जुलै  Wait  
दिवस १३ वा ०४ जुलै  Wait  
दिवस १४ वा ०५ जुलै  Wait  
दिवस १५ वा ०६ जुलै   Wait  
दिवस १६ वा ०७ जुलै   Wait  
दिवस १७ वा ०८ जुलै   Wait  
दिवस १८ वा ०९ जुलै   Wait  

 


इयत्ता : सहावी 
दिवस  मराठी, इंग्रजी, गणित,विज्ञान,सा.शास्त्रे 
दिवस १ ला २० जून  Download 
दिवस  २ रा २१ जून    Download   
दिवस  ३ रा २२ जून   Download  
दिवस ४ था  २३ जून   Download  
दिवस ५ वा   २४ जून  Download 
दिवस ६ वा  २५ जून  Download 
दिवस ७ वा  २७ जून  Download 
दिवस ८ वा  २८ जून  Wait  
दिवस ९ वा  २९ जून  Wait  
दिवस १० वा  ३० जून  Wait  
दिवस ११ वा ०१ जुलै   Wait  
दिवस १२ वा ०२ जुलै  Wait  
दिवस १३ वा ०४ जुलै  Wait  
दिवस १४ वा ०५ जुलै  Wait  
दिवस १५ वा ०६ जुलै   Wait  
दिवस १६ वा ०७ जुलै   Wait  
दिवस १७ वा ०८ जुलै   Wait  
दिवस १८ वा ०९ जुलै   Wait  

 


इयत्ता : सातवी  
दिवस  मराठी, इंग्रजी, गणित,विज्ञान,सा.शास्त्रे 
दिवस १ ला २० जून  Download 
दिवस  २ रा २१ जून   Download  
दिवस ३ रा  २२ जून   Download  
दिवस ४ था  २३ जून   Download  
दिवस ५ वा   २४ जून  Download 
दिवस ६  वा  २५ जून  Download 
दिवस ७ वा  २७ जून  Download 
दिवस ८ वा  २८ जून  Wait  
दिवस ९ वा  २९ जून  Wait  
दिवस १० वा  ३० जून  Wait  
दिवस ११ वा ०१ जुलै   Wait  
दिवस १२ वा ०२ जुलै  Wait  
दिवस १३ वा ०४ जुलै  Wait  
दिवस १४ वा ०५ जुलै  Wait  
दिवस १५ वा ०६ जुलै   Wait  
दिवस १६ वा ०७ जुलै   Wait  
दिवस १७ वा ०८ जुलै   Wait  
दिवस १८ वा ०९ जुलै   Wait  

 


इयत्ता : आठवी 
दिवस  मराठी, इंग्रजी, गणित,विज्ञान,सा.शास्त्रे 
  दिवस १ ला २० जून  Download 
दिवस २ रा २१ जून   Download   
दिवस ३ रा २२ जून   Download  
दिवस ४ था २३ जून   Download  
दिवस ५ वा २४ जून  Download 
दिवस ६ वा २५ जून  Download 
दिवस ७ वा  २७ जून  Download 
दिवस ८ वा  २८ जून  Wait  
दिवस ९ वा  २९ जून  Wait  
दिवस १० वा  ३० जून  Wait  
दिवस ११ वा ०१ जुलै   Wait  
दिवस १२ वा ०२ जुलै  Wait  
दिवस १३ वा ०४ जुलै  Wait  
दिवस १४ वा ०५ जुलै  Wait  
दिवस १५ वा ०६ जुलै   Wait  
दिवस १६ वा ०७ जुलै   Wait  
दिवस १७ वा ०८ जुलै   Wait  
दिवस १८ वा ०९ जुलै   Wait  

 


इयत्ता : नववी 
दिवस  मराठी, इंग्रजी, गणित,विज्ञान,सा.शास्त्रे 
दिवस १ ला  २० जून  Download 
दिवस २ रा २१ जून    Download   
दिवस ३ रा  २२ जून    Download   
दिवस ४ था  २३ जून   Download  
दिवस ५ वा   २४ जून  Download 
दिवस ६ वा  २५ जून  Download 
दिवस ७ वा  २७ जून  Download 
दिवस ८ वा  २८ जून  Wait  
दिवस ९ वा  २९ जून  Wait  
दिवस १० वा  ३० जून  Wait  
दिवस ११ वा ०१ जुलै   Wait  
दिवस १२ वा ०२ जुलै  Wait  
दिवस १३ वा ०४ जुलै  Wait  
दिवस १४ वा ०५ जुलै  Wait  
दिवस १५ वा ०६ जुलै   Wait  
दिवस १६ वा ०७ जुलै   Wait  
दिवस १७ वा ०८ जुलै   Wait  
दिवस १८ वा ०९ जुलै   Wait  

 

 


इयत्ता : दहावी  
दिवस  मराठी, इंग्रजी, गणित,विज्ञान,सा.शास्त्रे 
 दिवस १ ला २० जून  Download 
दिवस २ रा २१ जून    Download   
दिवस ३ रा  २२ जून   Download  
दिवस ४ था  २३ जून   Download  
दिवस ५ वा  २४ जून  Download 
दिवस ६ वा  २५ जून  Download 
दिवस ७ वा  २७ जून  Download 
दिवस ८ वा  २८ जून  Wait  
दिवस ९ वा  २९ जून  Wait  
दिवस १० वा  ३० जून  Wait  
दिवस ११ वा ०१ जुलै   Wait  
दिवस १२ वा ०२ जुलै  Wait  
दिवस १३ वा ०४ जुलै  Wait  
दिवस १४ वा ०५ जुलै  Wait  
दिवस १५ वा ०६ जुलै   Wait  
दिवस १६ वा ०७ जुलै   Wait  
दिवस १७ वा ०८ जुलै   Wait  
दिवस १८ वा ०९ जुलै   Wait  

 


प्रत्येक विषयानुसार, इयत्तेनुसार  पुनर्रचित सेतू अभ्यास पाहण्यासाठी खालील लिंकवर जा…👇👇

 

Index of /buttons

 

.

Sustainable Chemistry | Sustainable Chemistry conferences 2019 | Environmental conferences | UK | Worldwide Events | Europe | Asia | Middle East | 2019 | 2020

आमचा  Whats App व Telegram Group ग्रुप जॉईन करा आणि शैक्षणिक व इतर  नवीन माहिती लवकर प्राप्त करा.

️▶️️▶️️▶️⚫⚫धन्यवाद⚫⚫◀️◀️◀️

Previous articleमाध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा ( इ.10 वी) निकाल | SSC Board Exam Result
Next article27 jun 2022 दिवसनिहाय सेतू अभ्यास | Day-wise bridge Course

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here