Home इतर भाषा वर्णनात्मक नोंदी | आकारिक मूल्यमापन नोंदी pdf | bhaasha akarik mulyamapan...

भाषा वर्णनात्मक नोंदी | आकारिक मूल्यमापन नोंदी pdf | bhaasha akarik mulyamapan nondi Pdf

0
खालीलप्रमाणे मराठी या विषयाच्या  काही सर्वसाधारण नमुना वर्णनात्मक नोंदी दिलेल्या आहे. त्या फक्त मार्गदर्शक आहेत. शिक्षकांनी प्रत्यक्ष दैनंदिन निरीक्षणाच्या आधारे नोंदी कराव्यात.
🔰 वर्णनात्मक नोंदी :- मराठी 👇👇 
आपले विचार ,अनुभव ,भावना स्पष्ट शब्दात व्यक्त करतो/ करते.
ऐकलेल्या मजकुरातील आशय स्वत:च्या शब्दात सांगतो.
बोलताना शब्दाचा स्पष्ट उच्चार करतो.
कोणतीही गोष्ट लक्षपूर्वक ऐकतो.
प्रभावीपणे प्रकटवाचन करतो.
मजकुराचे वाचन समजपूर्वक करतो.
आत्मविश्वासपूर्वक बोलतो.
दिलेल्या विषयावर मुद्देसूद बोलतो.
लक्षपूर्वक , एकाग्रतेने व समजपुर्वक मुकवाचन करतो.
१० योग्य गतीने व आरोह अवरोहाने वाचन करतो.
११ विविध विषयावरील चर्चेत भाग घेतो.
१२ स्वत:हून प्रश्न विचारतो.
१३ कविता तालासुरात साभिनय म्हणतो.
१४ नाट्यभिनय प्रसंगानुरूप व व्यक्तिनुरूप करतो.
१५ नाट्यातील संवाद साभिनय व व्यक्तिनुरूप करतो.
१६ दैनंदिन व्यवहारात प्रमाणभाषेचा वापर करतो.
१७ विविध बोलीभाषेतील नवीन शब्द समजून घेतो.
१८ बोलीभाषा व प्रमाणभाषा यातील फरक जाणतो.
१९ व्याकरणानुसार भाषेचा वापर करतो.
२० भाषण, संभाषण ,संवाद ,चर्चा एकाग्रतेने ऐकतो.
२१ बोधकथा, वर्तमानपत्रे , मासिके इ वाचतो व इतरांना माहिती सांगतो.
२२ ऐकलेल्या ,वाचलेल्या गोष्टीबाबत निष्कर्ष काढतो.
२३ मजकूर वाचून प्रश्नाची योग्य उत्तरे देतो.
२४ निंबध लेखनात आपल्या भाषेत विचार मांडतो.
२५ शब्द , वाक्यप्रचार म्हणी , बोधवाक्ये इ चा लेखनात वापर करतो.
२६ अवांतर वाचन करतो
२७ गोष्टी,कविता ,लेख वर्णन इ स्वरूपाने लेखन करतो
२८ मुद्देसूद लेखन करतो.
२९ शुद्धलेखन अचूक करतो.
३० अचूक अनुलेखन करतो.
३१ स्वाध्याय अचूक सोडवितो.
३२ स्वयंअध्ययन करतो.
३३ अडचणी समस्या शिक्षकाकडे मांडतो.
३४ संग्रहवृत्ती जोपासतो.
३५ नियम, सुचना ,शिस्त यांचे पालन करतो.
३६ भाषेतील सौंदर्य लक्षात घेतो.
३७ लेखनाचे नियम पाळतो.
३८ लेखनात विरामचिन्हाचा योग्य वापर करतो.
३९ वाक्यप्रचार व म्हणीचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करतो.
४१ पाठातील शंका विचारतो.
४२ हस्ताक्षर सुंदर व वळणदार आहे.
४३ गृहपाठ व स्वाध्याय वेळेवर करतो.
४४ वाचनाची आवड आहे.
४५ कविता चालीमध्ये म्हणतो.
४६ अवांतर वाचन ,पाठांतर करतो.
४७ सुविचाराचा संग्रह करतो.
४८ प्रश्नांची अचूक उत्तरे देतो
४९ दिलेल्या विषयावर निबंध लिहितो.
५० बोधकथा सांगतो.
५१ वाक्यप्रचार व म्हणीचा व्यवहारात उपयोग करतो.
५३ अडखळत वाचन करतो/करते.
५४ दिलेला स्वाध्याय वेळेवर पूर्ण करीत नाही.
५५ नियमित वाचन सराव करावा.
५६ अवांतर वाचन करावे.
५७ कविता गायन मुक्त स्वरात करावे.
५८ कविता पाठांतर करावे.
५९ शुद्धलेखनाचा अधिक सराव करावा.
६० ऱ्हस्व-दीर्घ लेखन अचूक करावे.
६१ वर्गातील चर्चा, उपक्रमांमध्ये सक्रीय सहभाग हवा.
६२ जोडाक्षरांचे वाचन योग्य व अचूक करावे.
६३ जोडाक्षर लेखनाचा अधिक सराव करावा.
६४ बोधकथा, वर्तमानपत्रे , मासिके इ. वाचतो व इतरांना माहिती सांगतो.
६५ मजकुराचे वाचन समजपूर्वक करतो.
६६ लक्षपूर्वक , एकाग्रतेने व समजपुर्वक मुकवाचन करतो.
६७ योग्य गतीने व आरोह अवरोहाने वाचन करतो.
६८ नाट्यातील संवाद साभिनय व व्यक्तिनुरूप करतो.
६९ दैनंदिन व्यवहारात प्रमाणभाषेचा वापर करतो.
७० विविध बोलीभाषेतील नवीन शब्द समजून घेतो.
७१ बोलीभाषा व प्रमाणभाषा यातील फरक जाणतो.
७२ व्याकरणानुसार भाषेचा वापर करतो.
७३ भाषण, संभाषण ,संवाद ,चर्चा एकाग्रतेने ऐकतो.
७४ विविध विषयावरील चर्चेत भाग घेतो.
७५ नाट्यभिनय प्रसंगानुरूप व व्यक्तिनुरूप करतो.
७६ कथा कथन लक्षपुर्वक ऐकतो.
७७ सुचवलेल्या शब्दासाठी योग्य नवीन शब्द सांगतो.
७८ आपले विचार ,अनुभव ,भावना स्पष्ट शब्दात व्यक्त करतो.
७९ सुचवलेले गीत अगदी तालासुरात म्हणतो.
८० चित्र पाहून प्रश्न तयार करतो व लिहितो.
८१ चर्चा पाहून अनुरूप प्रश्न तयार करतो.
८२ स्वतःच्या भावना योग्य शब्दात प्रकट करतो.
८३ सुचवलेल्या कडव्याचे अर्थ सांगतो.
८४ स्वतःच्या गरजा योग्य भाषेत सांगतो.
८५ बोलण्याची भाषा, लाघवी सुंदर आहे.
८६ मोठ्यांशी बोलतांना फार नम्रतेने बोलतो.
८७ अवांतर वाचन करतो.
८८  मुद्देसूद लेखन करतो.
८९ वाक्यप्रचार व म्हणीचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करतो.
९० दिलेल्या वेळेत प्रकटवाचन , मुकवाचन करतो.
९१ सुचवलेली कथा योग्य व सुंदर भाषेत सांगतो.
९२ दिलेल्या सूचना ऐकतो व तशी कृती करतो.
९३ ऐकलेल्या ,वाचलेल्या गोष्टीबाबत निष्कर्ष काढतो.
९४ मजकूर वाचून प्रश्नाची योग्य उत्तरे देतो.
९५ निंबध लेखनात आपल्या भाषेत विचार मांडतो.
९६ शब्द , वाक्यप्रचार म्हणी , बोधवाक्ये इ. चा लेखनात वापर करतो.
९७ शब्द व वाक्य अगदी स्पष्ट आवाजात म्हणतो.
९८ उदाहरणे पटवून देतांना म्हणीचा वापर करतो.
९९ भाषण करतांना अगदी सहजपणे बोलतो.
१०० सवांद लक्षपूर्वक ऐकतो.
१०१ उदाहरणे पटवून देतांना म्हणीचा वापर करतो.
१०२ चित्र पाहून त्यावरून चित्राचे अचूक वर्णन लिहितो.
१०३ ऐकलेल्या मजकुरातील आशय स्वत:च्या शब्दात सांगतो.
१०४ बोलताना शब्दाचा स्पष्ट उच्चार करतो.
१०५ कोणतीही गोष्ट लक्षपूर्वक ऐकतो.
१०६ आत्मविश्वासपूर्वक बोलतो.
१०७ दिलेल्या विषयावर मुद्देसूद बोलतो.
१०८ स्वत:हून प्रश्न विचारतो.
१०९ शुद्धलेखन अचूक करतो.
११० अचूक अनुलेखन करतो
१११ अडचणी समस्या शिक्षकाकडे मांडतो.
११२ संग्रहवृत्ती जोपासतो.
११३ नियम, सुचना ,शिस्त यांचे पालन करतो.
११४ भाषेतील सौंदर्य लक्षात घेतो.
११५ दिलेल्या विषयावर निबंध लिहितो.
११६ बोधकथा सांगतो.
११७ वाक्यप्रचार व म्हणीचा व्यवहारात उपयोग करतो.
११८ स्वतःचे अनुभव श्रवणीय भाषेत सांगतो .
११९ लेखनात विरामचिन्हाचा योग्य वापर करतो.
१२० सुविचाराचा संग्रह करतो.
१२१ पाठातील शंका विचारतो.
१२२ हस्ताक्षर सुंदर व वळणदार आहे.
१२३ गृहपाठ व स्वाध्याय वेळेवर करतो.
१२४ वाचनाची आवड आहे.
१२५ कविता चालीमध्ये म्हणतो.
१२६ अवांतर वाचन, पाठांतर करतो.
१२७ प्रश्नांची अचूक उत्तरे देतो.
१२८ बोलीभाषेत प्रमाण भाषेचा वापर करतो.
१२९ परिचित व्यक्तींशी उत्तम संवाद साधतो.
१३० लेखनाचे नियम पाळतो.
१३१ स्वाध्याय अचूक सोडवितो.
१३२ स्वयंअध्ययन करतो.
१३३ प्रभावीपणे प्रकटवाचन करतो.
१३४ शब्द व वाक्य अगदी स्पष्ट आवाजात म्हणतो.
१३५ कविता तालासुरात साभिनय म्हणतो.
१३६ गोष्टी,कविता ,लेख वर्णन इ. स्वरूपाने लेखन करतो.
१३७ प्रश्नांची अगदी योग्य व व्यवस्थित उत्तरे देतो.
१३८ दैनंदिन व्यवहारात प्रमाणभाषेचा वापर करतो.
१३९ विविध बोलीभाषेतील नवीन शब्द समजून घेतो.
१४० बोलीभाषा व प्रमाणभाषा यातील फरक जाणतो.
१४१ व्याकरणानुसार भाषेचा वापर करतो.
१४२ भाषण, संभाषण,संवाद ,चर्चा एकाग्रतेने ऐकतो.
१४३ बोधकथा, वर्तमानपत्रे , मासिके इ वाचतो व इतरांना माहिती सांगतो.
१४४ मजकुराचे वाचन समजपूर्वक करतो.
१४५ लक्षपूर्वक , एकाग्रतेने व समजपुर्वक मुकवाचन करतो.
१४६ योग्य गतीने व आरोह अवरोहाने वाचन करतो.
१४७ नाट्यातील संवाद साभिनय व व्यक्तिनुरूप करतो.
१४८ विविध विषयावरील चर्चेत भाग घेतो.
१४९ नाट्यभिनय प्रसंगानुरूप व व्यक्तिनुरूप करतो.
१५० प्रश्नांची अगदी योग्य व व्यवस्थित उत्तरे देतो.
१५१ कथा कथन लक्षपुर्वक ऐकतो.
१५२ सुचववलेल्या शब्दासाठी योग्य नवीन शब्द सांगतो.
१५३ आपले विचार ,अनुभव ,भावना स्पष्ट शब्दात व्यक्त करतो.
१५४ सुचववलेले गीत अगदी तालासुरात म्हणतो.
१५५ चित्र पाहून प्रशन तयार करतो व लिहितो.
१५६ चर्चा पाहून अनुरूप प्रश्न तयार करतो.
१५७ स्वतःच्या भावना योग्य शब्दात प्रकट करतो.
१५८ सुचववलेल्या कडव्याचे अर्थ सांगतो.
१५९ स्वतःच्या गरजा योग्य भाषेत सांगतो.
१६० बोलण्याची भाषा,लाघवी सुांदर आहे.
१६१ मोठ्यांशी बोलतांना फार नम्रतेने बोलतो.
१६२ अवांतर वाचन करतो.
१६३ मुद्देसूद लेखन करतो.
१६४ वाक्यप्रचार व म्हणीचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करतो.
१६५ दिलेल्या वेळेत प्रकटवाचन, मुकवाचन करतो.
१६६ सुचववलेली कथा योग्य व सुंदर भाषेत सांगतो.
१६७ दिलेल्या सूचना ऐकतो व तशी कृती करतो.
१६८ ऐकलेल्या ,वाचलेल्या गोष्टीबाबत निष्कर्ष काढतो.
१६९ मजकूर वाचून प्रश्नाची योग्य उत्तरे देतो.
१७० निंबध लेखनात आपल्या भाषेत विचार मांडतो.
१७१ शब्द , वाक्यप्रचार म्हणी , बोधवाक्ये इ चा लेखनात वापर करतो.
१७२ शब्द व वाक्य अगदी स्पष्ट आवाजात म्हणतो.
१७३ उदाहरणे पटवून देतांना म्हणीचा वापर करतो.
१७४ भाषण करतांना अगदी सहजपणे बोलतो.
१७५ सवांद लक्षपूवथक ऐकतो.
१७६ उदाहरणे पटवून देतांना म्हणीचा वापर करतो.
१७७ चित्र पाहून त्यावरून चित्राचे अचूक वर्णन लिहितो.
१७८ ऐकलेल्या मजकुरातील आशय स्वत:च्या शब्दात सांगतो.
१७९ बोलताना शब्दाचा स्पष्ट उच्चार करतो.
१८० कोणतीही गोष्ट लक्षपूर्वक ऐकतो.
१८१ आत्मविश्वासपूर्वक बोलतो.
१८२ दिलेल्या विषयावर मुद्देसूद बोलतो.
१८३ स्वत:हून प्रश्न विचारतो.
१८४ शुद्धलेखन अचूक करतो.
१८५ अचूक अनुलेखन करतो.
१८६ अडचणी समस्या शिक्षकाकडे मांडतो.
१८७ संग्रहवृत्ती जोपासतो.
१८८ नियम, सुचना ,शिस्त यांचे पालन करतो.
१८९ भाषेतील सौंदर्य लक्षात घेतो.
१९० दिलेल्या विषयावर निबंध लिहितो.
१९१ बोधकथा सांगतो.
१९२ वाक्यप्रचार व म्हणीचा व्यवहारात उपयोग करतो.
१९३ स्वतःचे अनुभव श्रवणीय भाषेत सांगतो.
१९४ वाचनाची आवड आहे.
१९५ कविता चालीमध्ये म्हणतो.
१९६ अवांतर वाचन ,पाठांतर करतो.
१९७ प्रश्नांची अचूक उत्तरे देतो.
१९८ बोलीभाषेत प्रमाण भाषेचा वापर करतो.
१९९ लेखनात विरामचिन्हाचा योग्य वापर करतो.
२०० सुविचाराचा संग्रह करतो.
२०१ हस्ताक्षर सुंदर व वळणदार आहे.
२०२ गृहपाठ व स्वाध्याय वेळेवर करतो.
२०३ पाठातील शंका विचारतो.
२०४ गोष्टी,कविता ,लेख वर्णन इ स्वरूपाने लेखन करतो.
🔰भाषा वर्णनात्मक नोंदी :-🔰

💥इयत्ता १ ली.ते ८ वी. आकारिक चाचणी क्रमांक – १💥

💥प्रथम सत्र संकलित मूल्यमापन / प्रथम सत्र परीक्षा  प्रश्नपत्रिका pdf


आमचा  Whats App व Telegram Group ग्रुप जॉईन करा आणि शैक्षणिक व इतर  नवीन माहिती लवकर प्राप्त करा.

️▶️️▶️️▶️⚫⚫धन्यवाद⚫⚫◀️◀️◀️

Previous articleगणित वर्णनात्मक नोंदी | आकारिक मूल्यमापन नोंदी pdf | Maths vrnnatmk nondi akarik mulyamapan nondi Pdf
Next articleविज्ञान वर्णनात्मक नोंदी | आकारिक मूल्यमापन नोंदी pdf | Science vrnnatmk nondi akarik mulyamapan nondi Pdf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here